วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 11 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 11 สรุปได้ดังนี้เนื่องจากวันที่ 23 มีนาคม 2560 อาจารย์ติดไปราชการ อาจารย์จึงได้หมอบหมายให้แต่ละทีมไปจองขอใช้ห้องติวกลุ่ม ที่ห้องสมุด และให้ปฏิบัติ ดังนี้


1) ให้นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง โดยให้แต่ละทีมสร้าง e-r diagram (ใน Cacoo Cloud App) โดยให้แยกสีของแต่ละทีมให้ชัดเจน
2) ให้สร้าง Data Dict ในไฟล์ Google Sheet ที่อาจารย์ Shared ให้นี้ ให้สอดคล้องกับ e-r diagram
3) สร้างตารางข้อมูลในฐานข้อมูลที่กำหนดให้


โดยทีมครูจ๋า มีสมาชิกประกอบด้วยดังนี้
1.นางสาวอัฟรีมา ลาแห รหัส 405709002
2.นายอับดุลการีม มะดีเยาะ รหัส 405709004
3.นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ รหัส 405709006
4.นางสาวสุไบดะห์ ลาเตะ รหัส 405709009
5.นางสาวฟิตรี โต๊ะกือจิ รหัส 405709018
6.นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ รหัส 405709024

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 10 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 10 สรุปได้ดังนี้

และอาจารย์ได้มอบหมายให้แต่ละทีมสร้างฐานข้อมูลระบบของกลุ่มที่ตัวเองทำใน phpmyAdmin
                    ทีมครูจ๋าออกนำเสนอ

นำเสนอ Context Diagram   
โดย นายอับดุลการีม มะดีเยาะ ทีมครูจ๋า
                                                                                      นำเสนอ ER-Diagram 
                                                                                โดย นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ ทีมครูจ๋า
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 9 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 9 สรุปได้ดังนี้

  โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้
  1. แนะนําฐานข้อมูล MySQL
  2. MySQL กับการติดตั้งใน XAMPP
  3. การเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
  4. การสร้างฐานข้อมูล
  5. การสร้างตารางในฐานข้อมูล
  6. การเพิ่มข้อมูล
  7. การกรอกข้อมูลผ่านฟอร์ม
  8. การเพิ่มข้อมูลผ่านฟอร์ม
  9. การแสดงข้อมลู
  10.การแก้ไขข้อมลู
  11.การลบข้อมูล
  12. บทสรุป                                                                                                                      
  นอกจากนี้ยังแนะนำโปรแกรม php Myadmin และ โปรแกรม cacoo เพื่อออกแบบฐานข้อมูล ของแต่ละทีม


 • ต่อไปให้แต่ละทีมเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 ดังโจทย์ต่อไปนี้
   • 1. จงเขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน

    คำตอบ
    2.  จงเขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12

                                      คำตอบ

    3. โปรแกรมตัดเกรด โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

    ถ้าคะแนนรวม
    0-49 เกรด F
    50-59 เกรด D
    60-69 เกรด C
    70-79 เกรด B
    80-100 เกรด A
    คะแนนนอกเหนือจากนี้ เกรด เป็น *
    เขียนโปรแกรมด้วย PHP แสดงการคำนวณเกรดจากคะแนน 

    สมมติ 78
     คำตอบ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 8 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 8 สรุปได้ดังนี้ •  ให้แต่ละทีมมานำเสนอสิ่งที่ได้จากการลงพื้นที่ โดยแต่ละทีมพัฒนาระบบดังต่อไปนี้
            -ทีมครูคอมยุคใหม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทะเบียนประวัตินักเรียน
            -ทีม Captian ได้พัฒนาระบบสารสนเทศระบบเช็คนักเรียนมาสาย 
            -ทีม ครูจ๋า ได้พัฒนาระบบสารสนเทศห้องสมุด
            -ทีม ครูปิ่นโต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการ
            -ทีม Develop ได้พัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
                   แต่ละทีมได้ให้ตัวแทนออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนให้เพื่อนๆฟัง อีกทั้งได้บอกปัญหาที่พบเจอ
           เกี่ยวกับระบบสารสนเทศที่ทีมตัวเองพัฒนาว่ามีปัญหาอะไรบ้าง โดยมีอาจารย์ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาพร้อมให้กำลังใจนักศึกษาทุกทีมเพื่อให้นักศึกษาทำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  • อาจารย์ได้ให้นักศึกษาสอบก่อนเรียน
 • อาจารย์ได้บรรยายในหัวข้อ 
               1.   เทคนิคการพัฒนาเว็บไซตด้วย PHP เบื้องต้น 
               3. การติดตั้ง XAMPP ภาษา PHP และ MySQL
               4. EditPlus เครื่องมือเขียนรหัสต้นฉบับ
               5. การเตรียมไดเรกทอรี่สําหรับ PHP 

               6. เริ่มต้นเขียนเว็บด้วยภาษา PHP
               7. โปรแกรมแรกด้วย PHP
               8. การเขียน PHP ร่วมกับเอชทีเอ็มแอล
               9. ตัวแปรและการกําหนดค่า
             10. ตัวดําเนินการ
             11. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย if
             12. คําสั่งแบบทางเลือกด้วย switch
             13. คําสั่งทําซ้ําแบบ for
             14. คําสั่งทําซ้ําแบบ while
             15. คําสั่งทําซ้ําแบบ do while
             16. บทสรุป
 • และอาจารย์ได้มอบแบบฝึกหัดให้ไปทำเป็นงานกลุ่มคิดทำร่วมกัน
               1.  เขียนโปรแกรมแสดงเลขจํานวนคู่ ระหว่าง 1-500 พร้อมกับนับว่ามีทั้งหมดกี่จํานวน
               2.  เขียนโปรแกรมแสดงการคานวณสูตรคูณแม่ 2 ถึงแม่ 12 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 7 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 7 สรุปได้ดังนี้


วันนี้ได้มีการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม ซึ่งทีมของของข้าพเจ้า มีชื่อทีมว่า ครูจ๋า 

ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้
1.นางสาวอัฟรีมา ลาแห รหัส405709002
2.นายอับดุลการีม มะดีเยาะ รหัส 405709004
3.นายมูฮัมมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ รหัส 4057090064.
5.นางสาวฟิตรี โตะกือจิ รหัส 405709018
6.นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ รหัส 405709024

ได้นำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์เรื่อง การออกแบบและพัฒนาห้องสมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน นายวรชัย ศรีเมือง และนางสาวจิตรนันท์ ศรีเจริญ เป็นผู้พัฒนา
โดยมีผู้นำเสนอตามลำดับดังนี้

1.นางสาวอัฟรีมา ลาแห นำเสนอเกี่ยวกับ

- ชื่อระบบสารสนเทศและผู้พัฒนา
- วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
- กลุ่มตัวอย่าง
- ประโยชน์ที่ได้รับ 

2. นางสาวฟิตรี โตะกือจิ นำเสนอเกี่ยวกับ
- ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

3. นายมูฮำมัดอณุวาห์ เจ๊ะมะ นำเสนอเกี่ยวกับ
- ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้ 
- เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

4.นางสาวซูไบดะห์ ละเต๊ะ นำเสนอเกี่ยวกับ
- ขอบเขตของระบบสารสนเทศ

5. นายอับดุลการีม มะดีเยาะ นำเสนอเกี่ยวกับ
- ผลการประเมินหรือการนำไปใช้
- ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้
- แนวทางที่จะนำไปใช้ทำโครงงาน

สุดท้ายข้าพเจ้า นางสาวนูรีซา เจ๊ะมามะ รับหน้าที่เป็นพิธีกร

และช่วงสุดท้ายของการนำเสนอของทุกทีม อาจารญ์ผู้สอน ดร.ศิริชัย นามบุรี มีการเสนอแนะเกี่ยวกับนำเสน เช่นการใช้ภาษา เป็นต้น และเนื้อหาบนสไลค์ เช่น พิมพ์ผิด เนื้อหาแน่นไป เป็นต้น 


สรุปการนำเสนอผลการศึกษาวิทยานิพนธ์ของแต่ละทีม
 •  ทีม Captian นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการข้อมูลนักศึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 • ทีม ครูจ๋า นำเสนอเรื่อง การออกแบบและพัฒนาห้องมุดสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก กรณีศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อน
 • ทีม ครูคอมยุคใหม่ นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานทะเบียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา
 • ทีม ครูปิ่นโต นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิชาการโรงเรียนบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง
 • ทีม Develop นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศกองทุนสวัสดิการมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 6 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 6 สรุปได้ดังนี้

วันที่ 26 ม.ค.60 นัดพบกันสำนักวิทยบริการ (ห้องสมุด) ขั้น 1 เวลา 08.30 น. แล้วทำการแยกห้อง
ห้องละ 1 กลุ่ม ชั้น 3-4 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Team-based Learning: TBL ทำการสืบค้นหนังสือ
ในห้องสมุด และจัดทำโครงงาน บทที่ 1 และบทที่ 2 พร้อมทำงานมอบหมายของทีมในบทที่ 3

สำหรับกลุ่มของดิฉันกลุ่ม ครูจ๋า ได้แบ่งหน้าของแต่ละคน เพื่อให้สามารถดำเนินให้แล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่อาจารย์ได้วางไว้ ซึ่งมีสมาชิกที่มาทำงานร่วมกัน มีดังนี้

 1. นางสาวอัฟรีมา       ลาแห        รหัส  405709002
 2. นายอับดุลการีม      มะดีเยาะ    รหัส  405709004
 3. นายมูฮัมมัดอณุวาห์  เจ๊ะมะ      รหัส  405709006
 4. นางสาวซูไบดะห์      ลาเต๊ะ      รหัส  405709009
 5. นางสาวฟิตรี           โตะกือจิ     รหัส  405709018
 6. นางสาวนูรีซา          เจ๊ะมามะ    รหัส  405709024

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560

ผลการเรียนรู้วิชา IME ครั้งที่ 5 : กิจกรรมการเรียนรู้

สรุปผลการเรียนรู้รายวิชาการจัดการสารสนเทศด้านการศึกษา 
(Information Management For Education) ครั้งที่ 5 สรุปได้ดังนี้

อาจารย์ผ้สอน ดร.ศิริชัย นามบุรี

มีการทำแบบทดสอบก่อนเข้าสู่บทเรียน
- มีการมอบหมายงานกลุ่ม พร้อมอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
- เข้าสู่บทเรียน เรื่อง การออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (PJBL)
 •             ปัญหาในการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
 •             ทักษะชีวิตเเละอาชีพ 
 •             ทักษะการคิดวิเคราะห์ มีการติดต่อสื่อสาร ความร่วมมือ
 •             ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 •             PJBL เป็นการสอนวิธีหนึ่งที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นพัฒนาผู้เรียน การทำงานร่วมกัน

- จากนั้นได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  HTML , http ว่าย่อมาจากอะไร แล้วมีความหมายว่าอย่างไร
- ได้ศึกษาเรียนรู้การเขียนเว็บด้วยภาษา HTML จากเว็บ HTML Tutorial 
- หลังจากนั้นก็ได้ ยกตัวอย่างการเขียนเว็บด้วยภาษา HTML ด้วย Notepad แล้วไปเก็บไว้ในโปรแกรม xampp แล้วก็ยังทดลองค้นหาบนเว็บบราวเซอร์